• Русский
 • English
 • Қазақ тілі
 •  
   

  Ар-Аудит” ЖШС-гі аудиторлы? ?йымы 1999 жылды? 2 ?арашасында ??рылды ж?не 1999 жылды? 27 желто?санында ?аза?стан Республикасыны? ?аржы министрлігі берген №0000020 н?мерлі лицензиясы негізінде ?з ?ызметін ?Р-? барлы? территориясында шектеусіз мерзімде ж?ргізу ???ы?ы ар?ылы іске асырады.

  “Ар-Аудит” ЖШС-гі ?азақстан Республикасы Аудиторлар палатасы К?сіби аудиторлы? ?йымыны? ассоциациалан?ан м?шесі ж?не Bond Partners(Bond Group LLP, Лондон) аудиторлы? желіні?, INPACT International (Лондон) халы?аралы? бухгалтерлік желіні?, INPACT AUDIT (А?Ш)аудиторлы? желіні?, ?аза?станны? Салы? т?леу Ассоциациясыны? м?шелері болып табылады.

  Мамандарды? к?сіптік біліктілігіні? ж?не клиенттерді? сенімі ар?асында аудиторлы? ?йым ?ызметі бір аума?пен шектелмейді. “Ар-Аудит” ЖШС-? филиалдары ?ара?анды, ?останай, Павлодар, Семей, ?скемен, Екібаст?з, Минск ?алаларында тіркелген. Орталы? офисі Астана ?аласында орналас?ан.
  Аудиторлы? ?йымны? негізгі ??рамы біліктік ку?лігі бар 12 аудитордан ж?не САР, СІРА, DipIFR ACCA сертификаттары бар 20 сертификациалан?ан бухгалтерден жаса?тал?ан.

  ??рамда аудит ж?не консалтинг ?ызмет к?рсету саласында к?пжыл?ы ?тілі ж?не жеткілікті т?жірибесі бар білікті мамандар ж?мыс істейді. Барлы? ?ызметкерлерді? ?аржылы? есеп бойынша халы?аралы? стандарт?а сай сертификаттары бар.

  Сапаны сырт?ы ба?ылауды? н?тижесі бойынша “Ар-Аудит” ЖШС-гі ?з ?ызметін Аудитті? халы?аралы? стандарты талабына ж?не к?сіби бухгалтерлер Кодексіне сай ж?ргізіп жат?анын д?лелдеді.(2009 жылды? 4 ?ырк?йегіндегі №614-?орытынды).

  “Эксперт РА Казахстан” Рейтинг агенттігіні? ?ткізілген рейтинг н?тижесінде “Ар-Аудит” ЖШС-і 8 орын?а иеленіп 2009-2010 жылдарыны? ?орытындысы бойынша ?аза?станны? ж?ргізуші аудиторлы? ?йым ретінде тізімге кірді.

  “Ар-Аудит” ЖШС-ні? аудиторлы? ?рекетіні? к?сіптік жауапкершілігі ?аза?стан Республикасыны? ?азіргі за? талаптарына сай са?тандырыл?ан.

  “?аза?станны? ?ор биржасы” А?-ны? мойындауымен, “Ар-Аудит” ЖШС-ы аудиторлы? ?йымыны? тізімінде тіркелген.

  “Ар-Аудит” ЖШС-гі он екі жыл?ы аудиторлы? ?ызметі барысында бай т?жірибе жина?тады, ?аза?станды? экономиканы? барлы? ?рісінде ?з ?ызметтерін іске асырып ж?рген кіші, орта ж?не ірі бизнес ?кілдері болып табылатын ?з клиенттеріні? басымдылы?ын ?амтамасыз етуді тиімді пайдалана білді.

  Аудиторлы? ж?не ілеспелі ?ызметті? негізгі т?рлері:

  • ?аржылы? есепті? д?рысты?ы (міндетті ж?не ынталы).

  • Арнайы та?айындал?ын аудит, шолу ж?не аудиторлы? т?р?ыда?ы келісілген процедуралар.

  • Салы?ты? есеп аудиті.

  • ?аржылы?-шаруашылы? ?ызметті? кейбір аспектілеріне аудиторлы? тексеру.

  • Есептілікті дайындау ж?не тапсыруды ?оса бухгалтерлік алып ж?ру.

  • Бухгалтерлік есеп ж?ргізу ж?не ?аржылы? есепті ?алпына келтіру.

  • Салы? салу ж?не бухгалтерлік есеп ж?ргізу м?селесі бойынша ке?ес беру.

  • ??жатайналым технологиясын істеуді ?оса бухгалтерлік б?лімшелер ж?мысы процесін ?йымдастыру ж?не ?дістемелік ?сыныстар беру.

  • Таби?и монополия субъектілеріне ?аржылы? экспертиза жасау.

  • М?мкіндігі бар инвестор ?шін к?сіпорын жа?дайына анализ, ?аржылы? анализ жасау.

  • ?аржылы? есеп бойынша халы?аралы? ж?не ?лтты? стандарт?а сай есеп ж?ргізу саясатын іске асыру, ?зірлеме жасау, консалтингтік ж?не бас?а да ілеспелі аудит ?ызметі.

  БІЗБЕН ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТА БОЛУ – ОЛ БУХГАЛТЕРЛІК, САЛЫ?ТЫ ЕСЕПКЕ АЛУ Ж?НЕ ?АРЖЫЛЫ? ЕСЕПТЕГІ Т?РТІП. САПАЛЫ АУДИТ – ОЛ СІЗДІ? ТЫНЫШТЫ?Ы?ЫЗ.  www.audit.kz


  www.buhgalter.kz


  www.uchet.kz


  www.3klik.kz


  Bond Partners LLP


  Inpact International
   
   
   
  © 1999—2015 Аудиторская организация ТОО «Ар-Аудит»

  Создание и раскрутка сайтов в Казахстане